Rîşnov, oraş raional subor­donat oraşului Braşov, situat pe pîrîul Rîşnov. 9 330 loc. (1965). Industrie de prelucrare a metalelor (scule) şi industrie chimică (acetat de polivinil). în R. se află cea mai mare şi mai pitorească cetate ţărănească din Transilvania (sec. XIV—XVII). Biserica evanghelică din R. este o construcţie gotică (sec. XIV— XV), care păstrează picturi gotice tîrzii, cu influenţe ale Renaşterii (1500). Biserica or­todoxă (1384, cu adăugiri din sec. al XVIII-Iea) este un monument valoros, cu bogate picturi murale (sec. XVII — XVIII).