Rădăuţi, oraş raional în reg. Suceava, reşedinţă de raion, situat pe pîrîul Topliţa. 18 780 loc (1965). Industrie alimentară (spirt pe bază de cartofi, bere) şi de prelucrare a lemnu” lui (mobilă). Biserica episcopală, cel mai vechi monument de arhitectură din Moldova, construită în vremea lui Bogdan I (1359-1365) şi mărită în 1559 de Alexandru Lăpuşneanu. Prezentînd o originală adaptare a planului bazilical Ia nevoile cultului ortodox, acest monument păstrează valoroase picturi murale şi lespezi funerare aşezate de către Ştefan cel Mare pe mormintele primilor Muşatini. în R. se află un muzeu raional, cu o bogată colecţie etnografică. Centru ves¬tit de olane populară. — Raionul R., cu 153 040 loc. (1965). Exploatări forestiere şi de balast. Industrie alimentară (Rădăuţi, Dorneşti), de prelucrare a lemnului (Brodina, Falcău ş.a.), a materialelor de construcţie (Dorneşti). Culturi de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr. Creşterea animalelor.