regularizare 1. (FIN.) Regularizare bugetară, operaţie de redistribuire planificată a resurselor bugetare între diferitele verigi ale bugetului de stat pentru a se asigura echilibrarea bugetelor tuturor unităţilor teritorial-administrative ale unei ţări socialiste (mijloacele necesare bugetelor inferioare se alocă din resursele bugetelor superioare sau din surplusul unor bugete locale). In România, sursele şi mărimea cotelor destinate r.b. se stabilesc anual, pe fiecare regiune, de către Marea Adunare Naţională, prin legea pentru aprobarea bugetului de stat. 2. (CONT.) Regularizarea conturilor a) Operaţie prin care, în urma unei inventarieri, se pun în concordanţă soldurile conturilor şi constatările de fapt, concretizate în datele inventarierii, b) Operaţie de punere în ordine a unor erori de înregistrare prin stornări, virări etc. 3. (HIDROTEHN.) a) Regularizarea cursurilor de apă, ansamblul lucrărilor executate în albia unui curs de apă în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de curgere a apelor şi al creării posibilităţilor de utilizare a lor, pentru obţinerea de energie electrică, pentru navigaţie, alimentări cu apă, hidroamelioraţii etc. b) Regularizarea debitului, ansamblul lucrărilor de transformare a regimului natural al debitelor unui curs de apă în scopul utilizării în mai bune condiţii a debitelor şi al reducerii acţiunii distructive a cursului de apă. R.d. se poate face, in general, prin construirea de baraje şi crearea lacurilor de acumulare (ex. barajul şi lacul de acumulare de la Bicaz asigură r.d. Bistriţei).