„Revoluţia proletară şi re­negatul Kautsky”, lucrare a lui V. I. Lenin, scrisă în octom-brie-noiembrie 1918, în care se analizează în mod amănunţit denaturările oportuniste ale în­văţăturii lui Marx despre stat; sînt dezvăluite greşelile teoretice fundamentale ale lui Kautsky şi ale altor lideri ai Internaţio­nalei a II-a. în această lucrare, Lenin fundamentează şi apără politica revoluţionară a parti­dului bolşevic cu privire la primul război mondial (1914— 1918) şi la pregătirea Revoluţiei Socialiste din Octombrie; dez­voltă teoria privitoare Ia dicta­tura proletariatului ca instru­ment al luptei clasei muncitoa­re împotriva burgheziei şi pen­tru construirea socialismului, formulînd ideea diversităţii for­melor pe care le va îmbrăca dictatura proletariatului în func­ţie de condiţiile coricret-istorice existente în diferite ţări şi a esenţei şi sarcinilor ei con­secvent revoluţionare şi demo­cratice. Respingînd atacurile ideologilor burghezi şi ale opor­tuniştilor de tot felul îndrep­tate împotriva primului stat socialist, Lenin analizează ra­portul dintre dictatură şi demo­craţie şi prezintă o convingă­toare demonstrare a superio­rităţii democraţiei socialiste, a caracterului ei popular.