Reunion [reunion], insulă de origine vulcanică în arhipela­gul Mascarene (Oceanul In­dian). Suprafaţa: 2 510 km2. Populaţia: 370 000 loc. (1963). Relief în general muntos, cu vulcani activi. înălţimi pînă la 3 069 m. De-a lungul ţăr­murilor se întind cîmpii joase de acumulare. Climă tropicală, marină. Vegetaţia: savane, pă­duri tropicale şi păduri de conifere. Se cultivă trestie de zahăr, cafea, vanilie,tutun, pomi fructiferi etc. Principalul oraş este portul Saint-Denis. în sec. al XVII-lea, insula, care fusese timp îndelungat nelocuită, a de­venit colonie franceză sub denu­mirea Bourbon (1649). Numele ei actual datează din 1793. Din 1946 are statut de „departament de peste mări” al Franţei. Puterea executivă este exercitată de către un prefect, reprezentant al gu­vernului francez. în R. activează diferite partide politice, ca secţii locale ale principalelor partide politice din Franţa. în 1959 a fost întemeiat, ca partid de sine stătător, Partidul Comu­nist dm R. (pînă la această dată a existat ca federaţie a Partidu­lui Comunist Francez).