Republica Sovietică Socia­listă Kazahă (Kazahstan), republică unională situată în sud-vestul părtn asiatice a U.R.S.S. Suprafaţa: 2 715 100 km2. Populaţia: 11 853 000 loc. (1965), formată din” kazahi, ruşi, ucraineni ş.a. Capitala: Alma-Ata. Are relief de cîmpie în vest (o parte din cîmpia

pricaspică şi din şesul turanic), în sud (deşertul Bet-Pak-Dala) şi în nord (marginea cîmpiei Siberiei de vest), relief muntos şi deluros în zona centrală şi estică. Climă continentală us­cată. Principalele rîuri: Irtîş, Ural, Sîr-Daria, Iii. Nume­roase lacuri sărate (Marea Cas-pică, Marea Arai, Balhaş, Zai-san ş.a.). Mari zăcăminte de minereuri de fier, de metale colorate şi rare, cărbune (Kara-ganda ş.a.), petrol (regiunea Guriev). Industrie extractivă, siderurgică, constructoare de maşini, metalurgie neferoasă (cupru, plumb, aluminiu), chi­mică, de pielărie ş.a. Se cultivă mai ales cereale (în special grîu), mai puţin bumbac, sfe­clă de zahăr, tutun. Cele mai importante centre industriale sînt: Alma-Ata, Karaganda, Pe-tropavlovsk, Cimkent, Djam-bul. Mari suprafeţe au fost des­ţelenite în ultimii ani. R.S.S.K. este o importantă regiune de creştere a ovinelor şi a cornu­telor mari; în vest se cresc şi cămile.