Republica Sovietică Socia­listă Turkmenă (Turkmenia), republică unională în Asia Centrală Sovietică. Suprafa­ţa: 488 100 km2. Populaţia:1 862 000 loc. (1965), formată în special din turkmeni, iar în rest din ruşi, uzbeci, kazahi ş.a. Capitala: Aşhabad. în cea mai mare parte are relief de cîmpie, fiind situată în deşertul Kara-kum. în sud se întind munţii Kopet-Dag şi alte cîteva culmi muntoase. în vest este mărginită de Marea Caspică. Principalele rîuri: Amu-Daria, Murgab, Tedjen, Artek. Este străbătută de canalul Karakum. Mari zăcă­minte de petrol şi gaze natu­rale în zona Nebit-Dag — pe­ninsula Celeken, ozochentă, sare gemă, mirabilit (sulfat de so­diu) în laguna Kara-Bogaz-Gol, cărbune, sulf etc. Este dezvol­tată industria extractivă, ener­getică, chimică (îngrăşăminte chimice etc), constructoare de maşini, textilă, de pie-lărie-blănărie, alimentară. Cen­tre industriale: Aşhabad, Mari, Ceardjou, Taşauz. Agricultura este specializată în cultura bumbacului şi a cerealelor, în culturi subtropicale, creşterea oilor (în special caracul) şi sericicultură.