Republica Sovietică Socia­listă Uzbekă (Uzbekistan), re­publică unională în Asia Centrală Sovietică. Suprafaţa: 449 600 km2. Populaţia: 10 130 000 loc. (1965), majoritatea uzbeci, în rest ruşi, tătari, cazahi, tadjici, karakalpaci şi numeroase alte naţionalităţi conlocuitoare. Capi­tala: Taşkent. Include şi Repu­blica Sovietică Socialistă Auto­nomă Karakalpakă (165 600 km2, 596 000 loc, capitala Nukus). în sud-est se întind culmi din masivul Tian-San, cu înălţimi de 2 000-4 500 m, în partea centrală un sector din deşertul Kîzîlkum, în vest delta Amu-Dariei şi marginea podişului Ustiurt. La graniţa nord-ves-tică se află Marea Arai. Climă continentală uscată. Zăcă­minte de cărbune, petrol, gaze naturale, minereuri cuprifere, polimetale, fluorit, alunit, mo­libden, sare gemă etc. Este dez­voltată industria extractivă, ener­getică, metalurgia feroasă şi neferoasă, industria construc­toare de maşini, chimică, tex­tilă şi alimentară. Principalele centre industriale sînt concen­trate în estul republicii: Taş-kent, Samarkand, Kokand, Namangan, Andijan. Agricultura se practică pe baza irigaţiilor. R.S.S.U. este cea mai importan­tă regiune producătoare de bumbac din U.R.S.S. Se mai cultivă plante furajere, pomi fructiferi, viţă de vie. Se cresc ovine, în special caracul, cor­nute mari, viermi de mătase.