revoluţia industrială, pro­cesul complex de trecere de la producţia manuală la pro­ducţia cu ajutorul maşinilor-unelte, de la stadiul manu­facturier la stadiul marii pro­ducţii mecanizate, la fabrică; proces care a revoluţionat în­treaga bază a societăţii bur­gheze. R.i. a avut loc pentru prima oară, în Anglia, în ulti­mele decenii ale sec. al XVI II-lea şi începutul sec. al XlX-lea, iar mai tîrziu, în Franţa, S.U.A., Germania, Japonia, Rusia, Ro­mânia etc. Ea a avut lă bază inventarea şi folosirea unor maşini-unelte care au revo­luţionat vechile metode teh­nice manuale, ca: inventarea maşinii de tors „Jenny” în 1764, a maşinii de filat a lui Arkwright în 1769, a maşinii de filat subţire a lui Crompton în 1779, a răboiului mecanic de ţesut în 1785 şi a maşinii cu abur a lui Watt în 1784. Ca urmare a r.i. s-a dezvoltat diviziunea socială a muncii, au apărut noi ramuri de pro­ducţie, noi centre şi oraşe in­dustriale; au învins definitiv relaţiile de producţie capita­liste asupra celor feudale; s-a format burghezia industrială şi proletariatul industrial mo­dern, cele două clase sociale de bază ale societăţii capita­liste. R.i. a marcat un salt uriaş în dezvoltarea forţelor de pro­ducţie şi a însemnat victoria definitivă a relaţiilor de produc­ţie capitaliste. Diversitatea con­diţiilor istorice, a nivelurilor de dezvoltare economică a imprimat anumite particula­rităţi în desfăşurarea r.i. în diverse ţări. In România, parti­cularităţile r.i. s-au datorat menţinerii îndelungate a iobăgiei şi a unor puternice rămă­şiţe feudale în agricultură după abolirea iobăgiei, existenţei ju­gului străin şi lipsei, mult timp. a unui stat naţional uni­tar. R.i. în România s-a desfă­şurat mai tîrziu decît în Anglia, Franţa, S.U.A., într-un ritm în general lent, inegal din punctul de vedere al repartiză­rii teritoriale şi al ramurilor industriale, uneori fără o legă­tură organică între ramuri. în a doua jumătate a sec. al XlX-lea, schimbările din do­meniul tehnicii de producţie şj, legat de aceasta, în acela al re­laţiilor sociale reflectau pro­cesul de înfăptuire a r.i., cons­tituind baza industriali­zării capitaliste a României. V. şi industrie.