Saarbrucken [za: rbrucen], oraş în partea de sud-vest a R.F. Germane, situat pe râul Saar, centrul administrativ al landului Saar. 133 100 loc. (1963). Cel mai important centru industrial din bazinul carbonifer Saar, cu întreprinderi siderurgice, constructoare de maşini (locomotive, utilaj minier, electrotehnică), optice, chimice, textile şi alimentare. Port fluvial, nod feroviar şi aerian. Universitate, muzee, monumente arhitectonice.