romantism economici cu­rent utopic apărut în economia politică Ia sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea. Reprezentanţii r.e.au con­statat unele contradicţii ale capitalismului, fără să înţeleagă insă cauzele lor. Astfel, ei au relevat urmările distrugătoare ale maşinismului şi ale diviziu­nii muncii în condiţiile capitalismului, consecinţele supra­producţiei şi ale crizelor, rui-narea micilor burghezi şi ţă­rani, mizeria proletariatului, anarhia în producţie, nedrep­tăţile în repartiţia bogăţiilor etc. Idealizind mica producţie Ce mărfuri, ei au criticat capi­talismul de pe poziţii mic-imrgheze. Analiza ştiinţifică a condiţiilor reale ale dezvoltării capitalismului a fost înlocuită «e aceştia prin declaraţii sen­timentale, condamnări nepu­tincioase şi dorinţe irealiza­bile. Principalul reprezentant al r.e.: J. Ch. Simonde de Sismondi,