Roman, oraş regional în reg. Bacău, reşedinţă de raion, situat la confluenţa Moldovei cu Şiretul. 35 270 Ioc (1965), cu localităţile subordonate 46 820 Ioc. Centru industrial. Industrie siderurgică (laminor de ţevi), a construcţiilor de maşini şi a prelucrării metale­lor (utilaje de foraj, piese de schimb pentru tractoare), a materialelor de construcţii (pre­fabricate din beton), alimen­tară (zahăr). în R. se află mai multe monumente istorice: bi­serica „Adormirea maieu dom­nului” (1569), biserica ar­menească (1609), hanul Viţi (sec al XV III-lea), casa vornicului Done (sec. XVIII — XIX) etc. Deosebit de valo­roasă este biserica episcopală, construită de către Petru Rareş şi fiul său Iliaş (1542- 1550, cu modificări ulterioare), care păs­trează fresca, de o remarcabilă calitate artistică, datînd din sec. al XVI-lea. — Raionul R., cu 125 550 loc. (1965). Cultura cerealelor, a sfeclei de zahăr. Legumicultura. Creşterea ani­malelor. Industrie de interes local.