Rîureni, comună în raionul Rîmmcu-Vîlcea, reg. Argeş, situată pe valea Oltului. 5 300 loc. (1965). Industrie alimen­tară (conserve de legume şi fructe, sucuri naturale). în sec. al XlX-Iea aveau Ioc în această comună bîlciuri vestite, care atrăgeau negustori din Ţara Românească, Transilvania şi din Imperiul otoman. Aici, la Cîmpul lui Traian, s-a orga­nizat în timpul revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească o tabără militară, unde, sub comanda generalului Gh. M ag h e r u, un mare număr de voluntari, în majoritate ţărani, erau pregătiţi pentru formarea corpului de oştire neregulată.