Reynolds [renoldz], sir Joshua (1723-1792), pictor şi scriitor englez, considerat în­temeietorul şcolii engleze de pictură din sec. al XVIII-lea. Temeinicele sale studii uma­nistice şi de artă şi o lungă călătorie prin ţările medi­teraneene (1749—1752) i-au asigurat o timpurie maturitate artistică. R. s-a afirmat deopo­trivă ca portretist şi ca autor de compoziţii istorice şi mito­logice. Excelent desenator, colo­rist subtil, R. a cultivat o pic­tură cu caracter academic şi eclectic, oarecum convenţio­nal în compoziţii, dar căreia gingăşia efectelor de clarobscur, ca şi discreta bogăţie croma­tică, îi conferă o caldă vibraţie. Portretele sale se caracterizează prin distincţie şi eleganţă, păs-trînd în acelaşi timp caracte­rul autentic al expresiei (Nelly O’Brien, Samuel Johnson, Lord Heathfield etc). Fondator al Clubului literar (1764) şi al Aca­demiei Regale de Artă (1768), R. a fost totodată un impor­tant teoretician de artă, opi­niile sale fiind cuprinse în vo­lumele „Discursuri şi obser­vaţii”.