revizionism, curent în miş­carea muncitorească; reprezintă o varietate a oportunismului de dreapta, care, sub pretex­tul unei dezvoltări crea­toare, revizuieşte bazele filozo­fiei, economiei şi politicii marxist­leniniste, denaturînd conţinutul lor revoluţionar. în istoria miş­cării muncitoreşti r. s-a îm­pletit de obicei cu refor­mismul. Reflectînd influenţa ideologiei burgheze în miş­carea muncitorească, r. sub­minează unitatea partidelor marxist-leniniste, duce la demo­bilizarea clasei muncitoare şi a celorlalţi oameni ai muncii în lupta împotriva exploatării şi a imperialismului. Dezvolta­rea în mod creator a teoriei marxist-leniniste pe baza ge­neralizării fenomenelor noi apă­rute în mersul înainte al socie­tăţii, lupta intransigentă pentru apărarea purităţii acestei teorii, împotriva deformărilor refor­miste, revizioniste şi dogmatice, constituie condiţii esenţiale pen­tru ca partidele comuniste şi muncitoreşti să-şi îndeplinească misiunea lor istorică.