Republica Sovietică So­cialistă Moldovenească, re­publică unională situată în sud-vestul U.R.S.S. Supra­faţa: 33 700 km2. Populaţia: 3 303 000 loc. (1965), formată în special din moldoveni, în rest din ruşi, ucraineni ş.a. Capitala: Chişinău. Relief de podiş deluros, mai înalt în partea centrală (Podi­şul Codrilor, circa 400 m) şi nord-estică (Podişul Sorocăi), mai coborît în vest (stepa Bălţi) şi în sud (Bugeac). Principalele rîun sînt Nistrul cu afluenţii săi, Prutul (la graniţa cu Ro­mânia), Ialpug, Kogîlnik. Este dezvoltată industria alimentară (vin, conserve de legume şi fructe, ulei, zahăr, preparate din carne), de pielărie, încăl­ţăminte, textilă, constructoare de maşini (maşini-unelte şi utilaje), energetică. Cele mai importante centre industriale sînt Chişinău, Tiraspol, Bălţi. Agricultura este specializată în viticultură (R.S.S.M. ocupă pri­mul loc în U.R.S.S. ca supra­faţă cultivată cu viţă de vie şi pomicultură). Se mai cultivă grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, tutun, plante aromate şi medicinale, legume. Se cresc ovine, bovine, porcine. Este dezvoltată apicultura şi sericicultura.