Republica Sovietică Socia­listă Bielorusă (Bielorusia), republică unională situată în ves­tul U.R.S.S. Suprafaţa 207 600 km2. Populaţia: 8 533 000 loc. (1965), în special bieloruşi. Ca­pitala: Minsk- Este membră a O.N.LJ. Relief de cîmpie, cu puternice depozite glaciare, care formează în nord lanţuri de morene. Numeroase mlaştini şi lacuri. Principalele rîun sînt Niprul, Dvina de vest, Neman şi Bugul de vest. Ză­căminte de turbă. Este dezvol­tată industria constructoare de maşini (maşini-unelte, mate­rial rulant, tractoare etc), de prelucrare a lemnului şi a hîrtiei, industria uşoară şi alimen­tară, industria materialelor de construcţie. Cele mai impor­tante centre industriale sînt Minsk, Gomei şi Vitebsk. Agricultura este multilate­ral dezvoltată, suprafeţe mai mari fiind cultivate cu in, cînepă, cereale (secară, grîu), cartofi, sfeclă de zahăr, plante furajere, pomi fructiferi. Se cresc vite cornute mari şi porci.