registru1 I. (CONT.) Caiet, condică, sistem de fişe sau de foi volante în care se înscriu operaţii sau acte privind activitatea unei întreprinderi, organizaţii economice, instituţii sau persoane fizice. — R. de casă, registru care se ţine obligatoriu de către fiecare casierie şi în care se înscriu zilnic, în ordine cronologică, încasările şi plăţile făcute de aceasta. 2. (DR.) Registru de stare civilă, registru în care sînt trecute acte de stare civilă privitoare la naştere, căsătorie şi deces şi sînt înscrise recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, înfierea şi schimbarea numelui sau prenumelui, precum şi divorţul. R. de s.c. sînt ţinute de comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, orăşeneşti şi ale raioanelor de oraş. 3. (ZOOTEHN.) Registru genealogic, înscris care cuprinde, defalcat pe rase, date privind cele mai bune animale de prăsilă din cadrul unei specii de animale domestice. In registrul genealogic pentru fiecare animal sînt descrise ascendenţa (originea), descendenţa (urmaşii), cu datele principale asupra producţiei acestora şi performanţele animalului respectiv pe ani (sau lactaţii în cazul taurinelor), precum şi aprecierea conformaţiei exterioare (inclusiv principalele dimensiuni corporale). Pentru fiecare specie şi rasă se întocmesc r.g. de crescătorie, r.g. regional şi r.g. republican (de elită), înscrierea lor în aceste registre făcîndu-se în funcţie de îndeplinirea anumitor condiţii de productivitate. Datele furnizate de r.g. reprezintă un istoric al fiecărei rase şi o sinteză a acţiunii de selecţie în cadrul rasei respective, fapte care permit cunoaşterea rezultatelor procesului de ameliorare şi care dau, în acelaşi timp, posibilitatea folosirii celor mai valoroase exemplare cu maximum de eficienţă. 4. (NAV.) Registru de clasificaţie, instituţie de stat sau particulară organizată în scopul stabilirii nor-melor tehnice de construcţie, de recepţie şi de exploatare a navelor comerciale, al avizării proiectelor de nave şi de instalaţii navale şi al asigurării recepţiilor de nave sau de maşini şi aparate cu care sînt dotate navele. Fiecare navă trebuie să posede certificatul de clasă, eliberat de registrul de clasificaţie care i-a supravegheat construcţia.