reacţiune 1. (FIZ.) Forţă sau cuplu de forţe pe care le exercită un corp asupra altui corp atunci cînd cel de-al doilea corp exercită asupra primului o forţă sau un cuplu de forţe considerate acţiune. Conform principiului acţiunii şi reacţiunn, acestea sînt întotdeauna egale şi de sensuri contrare. 2. (CIBERNETICA) Stabilire, în sistemele de transmisiune, în sistemele automate, în calculatoare, în organismele vii şi în societate, a unui semnal (semnalul de r.) prin intermediul căruia se transmit, la intrarea acestora, informaţii referitoare la starea organelor de execuţie sau la rezultatul acţiunii lor. R. se efectuează cu ajutorul unei legături speciale, numită legătură de r. sau legătură inversă, care asigură întoarcerea la intrare a unei părţi din energia semnalului de ieşire. In sistemele tehnice automate, semnalele de r. se stabilesc la intrarea unui amplificator şi sînt, de regulă, proporţionale cu semnalele de ieşire. După cum semnalul de r. este în fază cu semnalul de intrare şi-1 întăreşte sau în opoziţie de fază cu acesta şi-l slăbeşte, r. poate fi pozitivă sau negativă. R. pozitivă are drept rezultat o mărire a amplificării (o intensificare progresivă a semnalelor de ieşire), putîndu-se ajunge pînă la amorsarea de oscilaţii (în care caz amplificatorul se trans¬formă în generator de oscilaţii), la funcţionarea nestabilă a sistemului şi chiar la scoaterea lui din funcţiune. In organismele vii, reacţiunea pozitivă serveşte la intensificarea sau la prelungirea unui efect (autoexcitaţie). R. negativă are drept efect o reducere a amplificării, reducerea distorsiunilor şi perturbaţiilor, mărirea stabilităţii sistemului şi adaptarea funcţionării lui la solicitări. De aceea reacţiunea negativă este o condiţie generală a autoreglării sistemelor automate şi a organismelor vii şi are un rol esenţial în cibernetică. 3. (ELT.) Reacţiunea indusului, totalitatea fenomenelor datorite cîmpului magnetic produs de indus la funcţionarea în sarcină a unei maşini electrice. Cîmpul magnetic al indusului se compune cu cîmpul magnetic inductor, dînd cîmpul magnetic rezultant. Compunerea acestor cîmpuri depinde, la maşinile de curent continuu, de poziţia periilor, iar la maşinile sincrone de factorul de putere.